நமது செயல்களை நண்பர்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக Twitter.com-ன் இணைய சேவை பயன்படுகிறது.  பலரும், Twitter.com இணையதளம் சென்றே அப்டேட் செய்கிறார்கள்.  அதை விட பல எளிய வழிகள் உள்ளன.  அதை இங்கே பார்ப்போம்.

இந்த  இணைய தளத்தின் தளஓடையை (RSS Feed) அப்டேட் செய்ய twitterfeed.com என்ற இணைய தளம் தரும் சேவையை  பயன்படுத்துகிறேன்.  கீழே இதைப் போன்று சேவை  தரும் வேறு ஐம்பது தளத்தின் முகவரி கொடுத்துள்ளேன்.

தரம்(Rank) இணைய தள சேவைகள் பயனர்கள் Tweets/பயனர்
1 (1) web 32.09 % 4.54
2 (2) TweetDeck 11.81 % 5.90
3 (6) Tweetie 4.84 % 2.40
4 (3) twitterfeed 4.56 % 2.96
5 (4) twhirl 4.56 % 2.96
6 (7) txt 4.47 % 2.25
7 (5) twitterrific 3.26 % 1.77
8 (10) TwitterFon 3.07 % 2.30
9 (11) TwitterBerry 2.88 % 2.39
10 (9) mobile web 2.42 % 2.62
11 (8) TwitPic 2.33 % 1.36
12 (16) Brightkite 2.14 % 1.48
13 (14) FriendFeed 2.05 % 4.45
14 (12) Ping.fm 1.95 % 1.48
15 (13) TwitterFox 1.95 % 2.05
16 (17) Power Twitter 1.49 % 5.75
17 (19) Twitstat Mobile 0.74 % 3.12
18 (20) Blip.fm 0.74 % 2.38
19 (15) Mobypicture 0.65 % 1.43
20 (21) Twittelator 0.65 % 1.43
21 (62) ninjatweet 0.56 % 7.67
22 (33) EventBox 0.37 % 1.75
23 (18) m.slandr.net 0.37 % 3.50
24 (66) TwitterHawk 0.37 % 1.00
25 (43) TwitKit 0.28 % 1.33
26 (24) Twinkle 0.28 % 1.00
27 (30) Tweetburner 0.28 % 1.33
28 (51) SocialScope 0.28 % 1.67
29 (38) DestroyTwitter 0.28 % 1.67
30 (22) twibble 0.28 % 4.33
31 (29) TinyTwitter 0.19 % 5.00
32 (35) TweetGrid 0.19 % 4.50
33 (55) Tumblr 0.19 % 2.00
34 (25) Identica 0.19 % 1.50
35 (105) Socialbrowse 0.19 % 1.00
36 (34) dabr 0.19 % 5.50
37 (40) twitthat 0.19 % 1.00
38 (107) Perl Net::Twitter 0.19 % 16.50
39 (41) twidroid 0.19 % 2.00
40 (77) PockeTwit 0.19 % 6.50
41 (39) HelloTxt 0.19 % 2.00
42 (96) NatsuLiphone 0.19 % 4.00
43 (28) iTweet 0.19 % 1.50
44 (48) foxytunes 0.19 % 1.00
45 (58) BeTwittered 0.19 % 2.00
46 (61) Tweetree 0.19 % 2.00
47 (54) Ubiquity 0.19 % 2.00
48 (42) Twitter Grader 0.19 % 3.50
49 (27) TwitterBar 0.19 % 2.00
50 (68) Mobile Tweete 0.09 % 2.00


மறக்காமல், உங்களுக்குப் பிடித்த  இணைய தள சேவையை இங்கே குறிப்பிடவும்.  எல்லோருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Indioss.com - ஐ Twitter-ல் தொடர இங்கே செல்லவும்.

0 Comment(s)

CO.CC:Free Domain